Контакти

Друштво за телекомуникациски услуги ТЕЛЕКАБЕЛ ДООЕЛ Штип

Дирекција: 032/612-611
Секретарки: 032/612-609; 032/612-610
Техничка поддршка: 032/612-612; 032/609-609 или 15009
Мобилна техничка поддршка: 074/74 74 74
Телефон за приклучок: 15008
Факс: 032/612-619

Адреса: Ванчо Прќе бр.88
Е-маил: telekabel@telekabel.net.mk

   Директор

  Зоран Ристов

Е-маил: zristov@telekabel.net.mk
Контакт телефон: 032/612-611

  Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

  Марија Тодорова

Е-маил: marija.todorova@robi.com.mk
Контакт телефон: 032/612-609 лок 113

Подружница Битола

Секретарки: 047/612-609
Техничка поддршка: 047/612-612
Факс: 047/612-610
Широк Сокак бр.78

Подружница Велес

Секретарки: 043/612-609
Техничка поддршка: 043/612-612
Факс: 043/612-608
8-ми Септември бр.37

Подружница Кавадарци

Секретарки: 043/609-609
Техничка поддршка: 043/609-612
Факс: 043/609-610
Илинденска бр.115

Подружница Кочани

Секретарки: 033/612-609
Техничка поддршка: 033/612-612
Димитар Влахов бр.5/кат1

Подружница Неготино

Секретарки: 043/608-609
Техничка поддршка: 043/608-612
Факс: 043/608-608
Јане Сандански бр.19

Подружница Охрид

Секретарки: 046/609-609
Техничка поддршка: 046/609-609
Туристичка бр. 1

Подружница Прилеп

Секретарки: 048/612-609
Техничка поддршка: 048/612-612
Факс: 048/612-608
Кеј 1-ви Мај бр.20А/22

Подружница Радовиш

Секретарки: 032/617-609
Техничка поддршка: 032/617-612
Факс: 032/617-608
Маршал Тито бр.95

Подружница Свети Николе

Секретарки: 032/610-609
Техничка поддршка: 032/612-612
Факс: 032/610-608
23-ти Октомври бр.25

Подружница Скопје

Секретарки: 02/6121-609; 02/6121-610; 02/6121-611
Техничка поддршка: 02/6121-612; 02/6090-609
Факс: 02/6121-608
Јане Сандански бр.79А

Подружница Струмица

Секретарки: 034/612-609
Техничка поддршка: 034/612-612
Факс: 034/612-611
Ленинова бр.44 

Подружница Гевгелија

Секретарки: 034/610-609
Техничка поддршка: 034/612-612
Димитар Влахов бр.7

Подружница Пробиштип

Секретарки: 032/616-609
Техничка поддршка: 032/612-612
Јаким Стојковски бр.42

Подружница Делчево

Секретарки: 033/608-609
Техничка поддршка: 033/612-612
Маршал Тито бр.90 

Подружница Валандово

Секретарки: 034/608-609
Техничка поддршка: 033/612-612
Маршал Тито бр.14