Ценовник

Цена на услуги

Услуга – КТВ
Цена
Приклучок 0 ден.
Месечна претплата за аналогна телевизија* 450 ден.
Месечна претплата за дигитална телевизија  0 ден.
Месечна претплата за HD телевизија 0 ден.
Месечна претплата за пакет „Пакет Плус“ 100 ден.
Месечна претплата за пакет „Балкан Плус“ 99 ден.
Следен ТВ приклучок (еднократно) 300 ден.
Меморирање на ТВ канали (за секое меморирање) 500 ден.
Повторно вклучување на КТВ 1500 ден.
Префрлување на КТВ приклучок 500 ден.
Инсталација на дигитален ресивер 1000 ден.
Smart картичка – на користење (реверс) 0 ден.
Оштетената Smart картичка се заменува со нова 1000 ден.
Доделување на нова Smart картичка без враќање на старата 2000 ден.
Невраќање на картичка по престанок на користење на дополнителни пакети 2000 ден.
HD Дигитален ресивер: Edision 1990 ден.
CA модул со Conax коден систем 1500 ден.
Услуга која не е интервеција (продолжување кабел, префрлување на ТВ од соба во соба, повик на монтери без оправдана причина поврзана со квалитет на сигнал….) 1000 ден.
* На една претплата може да има максимално приклучено 4 ТВ-приемници. Со секој 5-ти ТВ приемник претплатата се зголемува со износ за уште една месечна претплата.
Услуга – Кабелски Интернет
Цена
Приклучок (доколку сте корисник на КТВ) 300 ден.
Приклучок (доколку сте корисник на КТВ и Телефон) 0 ден.
Модем Motorola SBV 5101 1999 ден.
Модем Motorola SBV 5101 – реверс 0 ден.
Услуга која не е интервеција (продолжување кабел, повик на монтери без оправдана причина поврзана со квалитет на сигнал….) 1000 ден.
Услуга – Оптички интернет
Цена
Приклучок 0 ден.
Повторно вклучување на оптички интернет 1500 ден.
Оптички модем 3000 ден.
Оптички модем – реверс 0 ден.
Услуга која не е интервеција (продолжување кабел, повик на монтери без оправдана причина поврзана со квалитет на сигнал….) 1000 ден.
Услуга – Фиксна телефонија
Цена
Еден телефонски број 150 ден. / месец
Два телефонски броја на еден модем 100 + 150 ден. / месец
Сите цени за фиксната телефонија се на следниов линк: https://telekabel.com.mk/cenovnik-za-telefonija/

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%.