Плаќање на сметки

1. Плаќање во готово

Плаќање во готово, при што не се наплаќа провизија за извршената услуга, но плаќањето треба да се изврши со приложување на сметката (оригинал или препис):

 • Во било кој од наплатните центри на Телекабел;
 • На овластените инкасатори од Телекабел;
 • На шалтерите во следниве банки:
  • НЛБ Тутунска Банка;
  • УНИ Банка;
  • Прокредит Банка;
  • ТТК Банка;
  • Шпаркасе Банка;

2. Безготовинско плаќање

 • Без провизија, преку порталот МОЈ Телекабел;
 • На линкот Плати Сметка;
 • Преку системите за електронско банкарство на НЛБ Тутунска Банка, УНИ Банка, Прокредит Банка, ТТК Банка, Еуростандард Банка (поранешна Поштенска банка), Шпаркасе Банка, Охридска Банка, обезбедена е можност за плаќање на режиски сметки, при што банката не наплаќа провизија за извршената услуга.
  Преку системите за електронско банкарство на сите останати деловни банки во Македонија, обезбедено е плаќање на сметки при што банката наплаќа провизија согласно своите тарифи.
  За подетални информации за условите на плаќање со електронско банкарство, обратете се во деловните банки.

3. Траен налог

 • Со потпишување на траен налог во следниве банки:
  • НЛБ Тутунска Банка;
  • ТТК Банка