Телекабел има потреба од:

  • Монтери за: Штип
  • Монтери за: Скопје
  • Moнтери за: Прилеп

Доставете CV на rabota@tk.net.mk или оставете податоци на телефон 074/603-603.